CQ CQ CQ DE SM3LIVCQ CQ CQ DE SM3FJF

CQ CQ CQ DE SM3LIV             CQ CQ CQ DE SM3FJF

VälkommenAmatörradioUlla o JörgenBildgalleriLänkar

 
Uppdaterad 2006-03-11

TYSTNADSPLIKT

Lagar, förordningar och föreskrifter

För all elektronisk kommunikation finns det en gemensam lag: ”Lagen om elektronisk kommunikation 2003:389”.

Även amatörradion faller under denna lag.
(I första hand utgör den underlag för de föreskrifter som Post- och telestyrelsen utfärdar för amatörradio.)

Övrig lagtext av intresse för amatörradion är avlyssning, tystnadsplikt och straff. Valda avsnitt ur denna lag (2003:389) finns längre ner på denna sida.

Notera särskilt skillnaden mellan avlyssning och tystnadsplikt. Det är inte förbjudet att avlyssna ett QSO på amatörradiobanden. Innehållet får däremot inte föras vidare.

Den senaste föreskrifterna från PTS finns att hämta på SSA:s webbplats www.ssa.se

Utdrag ur: Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation

6 kap. Integritetsskydd
Förbud mot avlyssning m.m.


17 § Utöver vad som anges i 5-7 och 20 §§ får inte någon annan än berörda användare ta del av eller på annat sätt behandla uppgifter i ett elektroniskt meddelande som överförs i ett allmänt kommunikationsnät eller med en allmänt tillgänglig elektronisk kommunikationstjänst, eller trafikuppgifter som hör till detta meddelande, om inte en av användarna har samtyckt till behandlingen.
Första stycket utgör inte hinder mot
3. att i radiomottagare avlyssna eller på annat sätt med användande av sådan mottagare få tillgång till ett radiobefordrat elektroniskt meddelande som inte är avsett för den som avlyssnar eller för allmänheten.

Tystnadsplikt
20 § Den som i samband med tillhandahållande av ett elektroniskt kommunikationsnät eller en elektronisk kommunikationstjänst har fått del av eller tillgång till
1. uppgift om abonnemang,

2. innehållet i ett elektroniskt meddelande, eller

3. annan uppgift som angår ett särskilt elektroniskt meddelande, får inte obehörigen föra vidare eller utnyttja det han fått del av eller tillgång till.
Sådan tystnadsplikt gäller inte i förhållande till den som har tagit del i utväxlingen av ett elektroniskt meddelande eller som på annat sätt har sänt eller tagit emot ett sådant meddelande.
Tystnadsplikt i fråga om uppgifter som avses i första stycket 1 och 3 gäller inte heller i förhållande till innehavare av ett abonnemang som använts för ett elektroniskt meddelande.

23 § Den som i annat fall än som avses i 20 § första stycket och 21 § i radiomottagare har avlyssnat eller på annat sätt med användande av sådan mottagare fått tillgång till ett radiobefordrat telemeddelande som inte är avsett för honom eller henne själv eller för allmänheten får inte obehörigen föra det vidare.

7 Kap. Tillsyn m.m.
Straff m. m.

14 § Till böter eller fängelse i högst sex månader döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet
1. använder radiosändare utan tillstånd där sådant tillstånd krävs enligt denna lag eller använder radiosändare i strid med ett tillståndsvillkor

15 § Den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot den tystnadsplikt som föreskrivs i 6 kap. 23 § döms till böter. I ringa fall skall inte dömas till ansvar.

16 § Radiosändare eller elektriska eller elektroniska anläggningar som har varit föremål för brott enligt 14 § kan förklaras förverkade. Bestämmelserna i 36 kap. brottsbalken skall därvid tillämpas.

 

 

 

CQ CQ CQ DE SM3LIV       -        CQ CQ CQ DE SM3FJF   
www.sm3liv.se - Copyright © Liv Ulla Norrmén, SM3LIV